Luftföroreningar från dieselavgaser är cancerframkallande

Vad innebär detta för luftkvalitén inomhus?

Den 12 juni 2012 klassade den Internationella byrån för cancerforskning (IARC), en expertgrupp inom Världshälsoorganisationen (WHO), avgaserna från dieselmotorer som cancerogena för människor. Det är nu baserat på vetenskapliga bevis, noggrant granskade av en arbetsgrupp bestående av experter, att exponering av dieselavgaser är associerad med en ökad risk för lungcancer.

Faktum är att dieselmotorers avgaser släpper ultrafina partiklar (PM1) som är skadliga för människors hälsa. Ultrafina partikelproblem finns inte enbart utomhus, utan även inomhus på grund av infiltration i byggnader pga. otätheter och undermåliga luftfilter.

Klassificeringsförändring gjord av IARC bekräftar det trängande behovet av att minska luftföroreningar från dieselmotorer och bättre integrera inomhusluftens kvalitet i all relevant politik på området för energieffektivitet, folkhälso- och luftkvalitetsstrategi, särskilt mot bakgrund av EUs översyn av luftkvalitetsstrategi 2013.

En rapport som utfärdats inom ramen för Clean Air For Europe (CAFE) programmet, visade att mer än 300.000 människor dör i förtid på grund av hälsoeffekter av luftföroreningar varje år i EU27. Redan 2009 kopplade Envie (Coordinationsverkan på IAQ & hälsoeffekter) den rapport som publicerats av DG Health and Consumers, luftföroreningar inomhus till kardiovaskulära och respiratoriska sjukdomar. Den visade också på den specifika påverkan av ultrafina förbränningspartiklar PM1. Samma rapport visar även att EU-medborgare tillbringar 90 % av sina liv inomhus, där luftföroreningar från uteluften kommit in.

Denna nya utveckling förstärker vikten av att vidta åtgärder på EU-nivå för att förbättra kvaliteten på inomhusluften i syfte att säkerställa en tillfredsställande nivån för förhindrande av luftföroreningssjukdomar. Ventilationsklassificering och luftfiltrering är en del av lösningen för att skapa mer hälsosamma och energieffektiva inomhusmiljöer. De måste tas i beaktande i byggnader för att skapa en hållbar utveckling mot målet hälsosam energieffektivitet. Förbättringen av energieffektiviteten i byggnader leder till ökad isolering, vilket med dålig ventilation, skulle kunna äventyra hälsan för personerna i byggnaden.

Beträffande den bästa tillgängliga tekniken och de politiska instrumenten är kombinationen mellan å ena sidan utsläppsminskningar i byggmaterial med ett minimumkrav på ventilationen som är knutna till en effektiv luftfiltrering en del av strategin, och å andra sidan förebyggande åtgärder för att minska människors exponering för luftföroreningar från uteluften som infiltrerar sig i våra byggnader.

Luftfiltrering ligger i framkant av ren teknik, genom att leverera energieffektiva lösningar för att hjälpa till att skapa sunda inomhusmiljöer. Mot bakgrund av 2013 – ”Year of the air”, bör inomhusluftens kvalitet vara ett centralt inslag i debatten. Trots stora potentiella vinster för hälsan, förbises ofta inomhusluftens kvalitet av beslutsfattare. Vi rekommenderar utvecklingen av ett ramverk för inomhusluftens kvalitet för att bedöma möjligheterna för ytterligare politiska åtgärder. Parallellt föreslår vi att minimikraven för ventilation och filtrering skall vara integrerade i relevant EU-politik.

Camfil Farr är ett svenskt globalt företag, specialiserat på energieffektiva luftfiltreringslösningar. Sedan 1963 skapar företaget friska och energieffektiva inomhusmiljöer, hjälper kunder att skydda människor, förbättra prestanda och minska sina koldioxidutsläpp och energikostnader.  Hängivna till hållbarhet kör Camfil Farr en europeisk turnékampanj "Ren luft en mänsklig rättighet?" sedan 2011 (http://www.camfilfarr.se/Kampanjer/Camfil-Farr-IAQ-Road-Show-/).

Mer information om Camfil Farr på www.camfil.se

Myriam Tryjefaczka
Camfil Farr-Sustainability Officer
myriam.tryjefaczka @ camfil.fr

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil