EU-studier sätter samband med luftföroreningar och låg födelsevikt

De skadliga hälsoeffekterna av luftföroreningar, särskilt fina partiklar från trafikavgaser, har påtalats igen och kopplas denna gång till potentiella risker för gravida kvinnor, enligt en artikel publicerad i "The Lancet Respiratory Medicine" i oktober. Iakttagelsen är den senaste i en serie av studier som dokumenterar de negativa effekterna av luftföroreningar på människors hälsa och välbefinnande i Europeiska unionen (EU).

De nya rönen grundar sig på data från 14 studier som involverade mer än 74,000 kvinnor födda mellan 1994 och 2011 i 12 europeiska länder. Studierna visade att det för gravida kvinnor som exponeras även räcker med låga koncentrationer av luftföroreningar från trafik rök och industriutsläpp att föda barn med låg födelsevikt och ett huvudomfång mindre än genomsnittet. En betydande andel av dessa fall kunde förhindras i Europa om luftföroreningar hade minskat, säger forskarna.

“October Lancet Respiratory Medicine” artikeln följer andra luftföroreningsundersökningar Forskningsresultaten har publicerats i "The Lancet" och "The Lancet Oncology" tidigare under 2013. Dessa artiklar visar på att långvarig exponering för luftföroreningar ökar risken för lungcancer och hjärtsvikt (se Camfil s pressmeddelande från 9 augusti 2013).

Risker för gravida kvinnor

Studien pekade på effekterna av de mest skadliga partiklarna, PM2.5, som kan kringgå kroppens försvar, in i blodomloppet och orsaka organskador. Forskare fann att PM2.5-halter så låga som 20 mikrogram per kubikmeter (20 g/m3) var kopplade till låga födelsevikter. De uppskattade att varje 5 g/m3 ökning av PM2.5 var förknippad med en 18 % ökning av risken för låg födelsevikt.
Gravida kvinnor var utsatta för högre risk även när föroreningsnivåer som låg under den befintliga europeiska luftkvalitetsgränsen på 25 g/m3, mättes. Minskade PM2.5 nivåer till 10 g/m3 (- Världshälsoorganisationens årliga genomsnittliga luftkvalitetsriktlinje) - skulle leda till en 22 % minskning av antalet spädbarn med låg födelsevikt.

Håll staden borta

"Även om det är svårt för människor att begränsa sin exponering för luftföroreningar utomhus, finns i dag effektiva luftfilterlösningar för att hjälpa oss att" hålla staden borta " från våra utrymmen inomhus. Dessa filter tar effektivt bort skadliga partiklar och gaser i förorenad utomhus, i tilluften -innan de kan spridas genom ventilationssystem inomhus ", säger Mikael Forslund, Teknisk Expert i molekylärfiltrering hos Camfil, i ett uttalande. "Resultatet blir högre kvalitet på inomhusluften (IAQ) och en hälsosammare inomhusmiljö."

Produkterna inkluderar Camfil’s Hi-Flo™ serie filter för hög med hög partikelavskiljning och Camfil´s “City” sortiment för effektiv kontroll av ozon och semiflyktiga organiska föreningar (sVOCs), inklusive PAH (polycykliska aromatiska kolväten) från utomhusluften och interna föroreningskällor av material som avger gaser.

Mikael Forslund konstaterade att filter som City-Flo XL ™, Citycarb ™, City-Flo ™ och Citysorb ™ utgör en effektiv filtreringslösning för att upprätthålla hög kvalitet på inomhusluften i byggnader som ligger längs gator och vägar med tung trafik.

För mer information tveka inte att kontakta Mikael Forslund teknisk Expert på molekylärfiltrering på Camfil.
E-post: mikael.forslund@camfil.se, Tel: +0 70 344 14 32

För mer information om den senaste Lancet studien, besök: www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(13)70192-9/fulltext

 

 

 

Camfil Svenska AB, Industrigatan 3, 619 33 Trosa   

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
Svenskägda Camfil

är världsledande inom utveckling och produktion av luftfilter och renluftslösningar med 50 års erfarenhet. Våra lösningar skyddar människor, processer och miljön för att främja människors hälsa, öka prestandan och minska energiförbrukningen.

Med 23 produktions-
anläggningar och 6 FoU-centra och över 65 försäljningskontor över hela världen tillhandahåller vi service och support till våra kunder. Camfilgruppens huvudkontor finns i Sverige. Gruppen har ca 3,500 anställda och omsätter i storleksordningen 4,9miljarder. Den internationella marknaden står för mer än 90 procent av försäljningen.

NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil