2013 - ett år då medvetenheten om luftkvalitet och Camfil i Europa står i fokus

Året 2013 kommer att ha betydelse för både Europa och Camfil, ”Luftens år i EU” och det år då Camfil firar 50 år som nummer ett av luftreningsföretag i Europa och en världsledare inom renluftslösningar. 

Luftens år i Europa 2013 är en del av en mer betydande insats för att stärka EUs lagar om luftkvalitet och bidra till ökade krav för att skydda människors hälsa och miljön.

Nuvarande EU-normer för luftens kvalitet är svagare än de som rekommenderas av Världshälsoorganisationen WHOs rekommenderade gränsvärden och amerikanska Environmental Protection Agency EPA, speciellt för fina partiklar PM2,5, en av de föroreningar som påverkar hälsan mest. I Europa är den maximala årliga koncentrationen 25 µg/m3 (2,5 ggr svagare än WHO´s rekommenderade gränsvärde) som de flesta medlemsstater inte lever upp till idag. I USA är det EPA som föreslår en ambitiösare gräns med 12 µg/m3. Det finns dock ännu mindre partiklar, mindre än 100 nanometer, som kan vara än mer skadliga för människors hälsa.

 Dessa fakta lyftes nyligen, i början av januari, fram på European Environmental Bureau Conference i Bryssel. ”Ren luft överallt: förändringens vindar viner inom European Air Policy”, där Janez Potočnik, EU-kommisionär för miljön talade om luftkvalitet och om att möta utmaningen att skydda människors hälsa och miljön. Kommissionären noterade att EUs senaste analys visar 420 000 förtida dödsfall fån luftföroreningar i Europa 2010, en siffra som är helt oacceptabel, säger Janez Potočnik.

Dessutom har en ny ”Eurobarometer” – undersökning visat att luftföroreningar är en viktig fråga för EU-medborgare, 72 % som säger att offentliga myndigheter inte gör tillräckligt för att främja en god luftkvalitet och 87 % som tycker att luftvägssjukdomar är ett allvarligt problem.

 EU har tidigare haft ganska aggressiva mål för att minska utsläppen och en del har gett resultat under de senaste åren. Enligt miljöbyråns senaste rapport om luftkvaliten (2011), har utsläppen av svaveldioxid minskat med mer än hälften och kolmonoxid från förbränning av fossila bränslen med 50% sedan slutet av 2009. Trots allt har dock halterna av kväveoxider och partiklar ökat, särskilt i stadsmiljöer, och likaså nivåerna av vissa skadliga föroreningar. Till exempel så andas regelbundet mer än 95% av Europas medborgare i städer ozonhalter som överstiger WHO´s rekommenderade nivåer. Inandning av marknära ozon, en naturligt förekommande och extremt reaktiv gas, kan vara skadligt för hälsan och ozon i luften kan lätt relateras till sjukhuskostnader gällande sjukdomar och infektioner i andningsvägarna.

 Välkommet initiativ

”Camfil, som en förkämpe för renluftslösningar, välkomnar lanseringen av Luftens år i Europa och allt vad det innebär för att förbättra hälsan och välbefinnandet för medborgarna”, säger Alan O´Connell, VD för Camfil-koncernen.

”Det är dock viktigt att komma ihåg att förorenad utomhusluft tränger in i den inre miljön genom öppna fönster och ventilationssystem, som verkar utan effektiva filter, där den blandas med andra föroreningar inomhus. Det är därför inomhusluft faktiskt kan vara mer allvarligt förorenad i bostäder, kommersiella byggnader och offentliga lokaler och innebära en större hälsorisk för barn, gamla och kroniskt sjuka, speciellt i stadsmiljö. När människor spenderar mer än 90 % av sina liv inomhus måste vi tänka lika mycket på innemiljön, IAQ, som på den omgivande luften.” 

Förbättra innemiljön, IAQ

Camfil erbjuder, som branschledare, ett komplett utbud av produkter för luftreningssystem som förbättrar IAQ. Dessa spänner från de mest energieffektiva filter för ventilationsaggregat till speciellt utvecklade serier, ”City” molekylärfilter, som tar bort både partiklar och gasformiga föroreningar från inomhusluften. Dessa filter är också de första att vara klassificerade för att filtrera bort ozon.

”Camfil har arbetat med avancerade filter sedan 1963, och när vi går in i vårt 50:e verksamhetsår kommer vi att fortsätta den traditionen”, säger Alan O´Connell.

”Genom att erbjuda marknaden de mest energieffektiva renluftslösningar, och producera dem med minsta miljöpåverkan, kan nuvarande och kommande generationer dagligen dra nytta av vår mest värdefulla slutprodukt – ren luft och allt vad det innebär för hälsa, produktivitet och välbefinnande.” 

”Förutom att arbeta vid FOUs fyra baser runtom i världen för att utveckla världsledande filtreringslösningar utbildar Camfil även allmänheten och beslutsfattare om skadeeffekterna av inom- och utomhusföroreningar. Detta gör vi bl.a. genom initiativ som vår RoadShow och sponsring av kampanjen för ”Clean air in London”, säger Erik Markman, vice VD Kommunikation för Camfil-koncernen. 

Camfil välkomnar EUs initiativ med ett år för ren luft. Både EU och Camfil har bidragit till att förbättra kvalitén på luften både utomhus och inomhus. Men ytterligare åtgärder kommer att behövas för att minska föroreningar, som genom politik, striktare efterlevnad, mer EU-åtgärder, utbildning och användning av rätt filtreringsteknik, innan EU-medborgare kan andas renare luft och njuta av ett längre och friskare liv.”

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil