Asbest

Asbest är ett oorganiskt fibermaterial som användes i stor omfattning till byggnads- och ventilationsisolering och för andra byggändamål vid mitten av förra århundradet. Det förbjöds på 1970-talet och en intensiv saneringsverksamhet påbörjades. Omkring 20 % av byggnaderna i USA innehåller någon form av lättpulvriserade asbesthaltiga material. Ett asbesthaltigt material kallas lättpulvriserat om det går att krossa, pulvrisera eller finfördela det i handen.

USA:s hälso-, utbildnings- och socialdepartement har rapporterat att det i 20 städer i USA förekommer luftburen asbest med högsta halter på upp till 0,007 fibrer per kubikcentimeter och medelvärden på 0,0006 fibrer per kubikcentimeter. USA:s nationella vetenskapsakademi har fastslagit att medelvärdet för asbesthalten i luft över hela USA är 0,0004 fibrer per kubikcentimeter.

Asbest orsakar asbestos, eller lungfibros, vilken ibland kan leda till cancer. Asbest orsakar också cancer i struphuvudet och misstänks också kunna orsaka mag- och tarmcancer. Det är oftast människor som har utsatts för höga halter av asbestfibrer i luften som drabbas av allvariga hälsoeffekter.

Asbest finns i följande material:

Produkttyp Ändamål
Förekommer vanligen i
Akustikplattor Ljuddämpning Undertak i skollokaler, samlingslokaler och lokaler för allmänna ändamål
Värme isolering
Säkerhet-energibesparing Rörledningar och värmepannor
Brandskydd för stål Brandskydd Inklädnad av byggnadsstommar av stål
Asbestcementskivor Brandskydd I närheten av ugnar och pannor
Golvskivor och golvplattor Lätta att rengöra-dekorativa Golv, skollokaler och samlingslokaler
Textilier Brandskydd Gardiner i hörsalar, förkläden och handskar i laboratorier

Asbest anses i allmänhet inte vara farligt om inte asbestfibrer från det asbesthaltiga materialet kan komma ut i luften. Torra beklädnadsmaterial tillhör ofta den kategori som kan släppa ut fibrer. I många fall täcker man asbesten med en tätande beläggning för att minska eller eliminera utsläppen av fibrer till luften.

 

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil