Indoor Air Quality (IAQ)

Inneluftskvalitet (IAQ)

Inomhusluftens kvalitet avser halten av aerosoler och gaser, temperaturen och fuktigheten hos luften inuti en byggnad. I bostadshus avgörs luftens kvalitet av dess förmåga att bibehålla hälsan och välbefinnandet hos de människor som vistas i huset. Vid tillverkningsprocesser avgörs luftens kvalitet av förmågan att på ett kostnadseffektivt sätt framställa produkter av god kvalitet i byggnaden.

The most important part of indoor Air quality is the cleanliness of the air. Air contamination consist of particles, gases and vapours that may reduce the well-being and health of humans and decrese the output and efficiency of production processes.

Production processes

The industry has generally specific demands for good cleanliness level in terms of particles and molecular contaminants. The requirements are normally ranging from good hygienic levels with low levels of contamination to extreme high cleanliness levels (for example the semiconductor industry).

Human health

The health and well-being of humans are affected by air contamination. Reaseach about the importance of clean indoor air has been intensified the recent years. Today there are clear indications on that particles (especially fine- and ultrafine particles) can cause problems, both in the short term and long term perspective. Gases and vapour can cause irritation or even acute problems depending on the concentration levels. Typical examples of those gaseous contaminants are Ozone, NO2 and VOC (Volatile Organic Compounds).

Read more about the different sources that cause poor indoor air 
Sources

Varför har inomhusluftens kvalitet försämrats

Under 1970-talet blev den globala energianvändningen en viktig politisk och ekonomisk fråga på grund av de energikriser som pågick under detta årtionde. Följden blev att kostnaden för att värma upp och kyla luften i byggnader ökade och att byggnadsmetoderna förändrades. Många hus försågs med tilläggsisolering, fuktspärrar och nya och tätare fönster och dörrar. Nya byggmetoder utvecklades med syfte att minska värmeöverföringen genom väggar och fönster och att minska luftgenomströmningen och luftutbytet genom väggar, fönster och dörrar. Resultatet blev en uppbyggnad av föroreningar och fukt inuti hus som tidigare hade erbjudit en hälsosam boendemiljö.

"Sjuka hus-syndromet" har nu blivit en allmän etikett på huvudvärk, ögonirritation, näsirritation, trötthet och andra symptom som kan relateras till den tid som tillbringas i ett visst hus eller rum.

"Byggnadsrelaterad sjukdom" avser en specifik diagnosticerbar sjukdom vars orsak kan spåras till ett visst hus eller rum. Legionärssjukan är ett exempel på en byggnadsrelaterad sjukdom.

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil