Avfallshåndtering av filter

Luftfilter har till uppgift att ta bort föroreningar från luften för att på så sätt bibehålla god komfort för människor, förbättra hälsan, skydda människor från farliga ämnen och möjliggöra eller förbättra tillverkningsprocesser.

Detta sker genom att luftfiltren samlar upp föroreningarna i filtermediet. Ett enda luftfilter kan normalt rena 13 miljoner kubikmeter luft från föroreningar varje år.

I Camfil Farrs omfattande forskning ingår studier av följande ämnen.

  • TOC (brännbarhet)
  • Värmevärde
  • Tungmetaller
  • PAH (carcinogener)
  • Bakterier
  • Arbetsmiljö för personal som byter filter

Många länder har fastställt regler för avfallshantering, bland annat för hur luftfilter ska omhändertas efter att de har tagits ur drift. Camfil Farr finns närvarande i praktiskt taget alla världens moderniserade länder och vi har god kännedom de regler som styr avfallshantering av filter.

Våra program för livscykel analys ger dig de mest kostnadseffektiva lösningarna. Dessa program beräknar också avfalls- hanterings- kostnaden. Normalt utgör avfallshanterings- kostnaden för luftfilter högst 5 % av den totala livscykelkostnaden

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil