Romundertrykk for å forebygge krysskontaminering

Ett rum med undertryck har ett ventilationssystem som är utformat så att luften strömmar in i rummet från korridorer eller intilliggande utrymmen och så att luft med smittämnen inte kan strömma ut från rummet med undertryck till andra delar av vårdinrättningen.

Luften rör sig naturligt från områden med högre tryck till områden med lägre tryck. När det råder undertryck strömmar ett kontinuerligt luftflöde in i rummet under dörren så att luftburna partiklar som alstras i rummet hindras från att komma ut i korridoren. Ett vanligt exempel på ett rum med undertryck är ett badrum med frånluftsfläkt. Om fläkten fungerar rätt och dörren är stängd kan inte dålig lukt och fuktighet tränga ut genom dörren.

Undertrycket åstadkoms genom att man balaserar rumsventilationen så att mer luft sugs ut mekaniskt från rummet än vad som tillförs mekaniskt. Man får då en obalans i ventilationen som rumsventilationen kompenserar genom att kontinuerligt suga in luft från rummets utsida. I ett rum med väl utformat undertryck sugs den erforderliga luften in under dörren genom en springa (vanligen omkring en centimeter hög). Med undantag för springan bör rummet vara så lufttätt som möjligt så att luft inte kan sugas in genom sprickor och spalter t.ex. kring fönster, armaturer och eluttag. Läckage från sådana källor kan äventyra eller eliminera rumsundertrycket även om systemet har balanserats väl.

Ett röktest är ett enkelt sätt att avgöra om det råder undertryck i ett rum. Håll röktuben nära underkanten på dörren till rummet med undertryck och ungefär 5 cm framför dörren. Om du klämmer lätt på bollen avger provaren en liten mängd rök. Håll röktuben parallellt med dörren. Låt röken strömma ut långsamt från tuben så att hastigheten hos röken från tuben inte blir större än lufthastigheten. Om det råder undertryck i rummet rör sig röken ned under dörren och in i rummet. Om det inte råder undertryck i rummet blåser röken utåt eller ligger stilla.

Dörren måste vara stängd när testet utförs. Fönstren i rummet måste vara stängda. Om det finns luftrenare i rummet (t.ex. rökhuvar eller biologiska säkerhetsskåp) ska de vara igång. Om rummet har ett förrum måste du testa tryckdifferensen mellan korridoren och förrummet och mellan förrummet och rummet.

Den minsta tryckdifferens som krävs för att bygga upp och upprätthålla ett undertryck som räcker för att ge ett luftflöde in i rummet är mycket liten (0,25 Pa). Det undertryck som verkligen skapas beror av skillnaden mellan ventilationens tillufts- och frånluftsflöden och av rummets fysiska konfiguration inklusive luftströmningsvägar och flödesöppningar. Om rummet är väl tätat är det lätt att åstadkomma undertryck som är större än minimivärdet 0,25 Pa. Men om rummet har otätheter, vilket kan förekomma i många lokaler (i synnerhet i äldre hus), kan det för att skapa större undertyck krävas större skillnader mellan tilluft- och frånluftsflödena än vad ventilationssystemet kan prestera.

För att åstadkomma undertryck i ett rum med normalt fungerande ventilation måste man först balansera rummets tilluft- och frånluftflöden så att frånluftflödet är antingen 10 % eller 85 m3/tim högre än tilluftflödet (störst värde gäller). I de flesta situationer ger den här föreskriften ett undertryck som är lägst 0,25 Pa. Om minimivärdet 0,25 Pa inte uppnås och inte går att uppnå genom att flödesskillnaden ökas (inom de gränser som ventilationssystemet sätter) bör man inspektera rummet med avseende på läckor (t.ex. genom dörrar, fönster, rör och väggenomföringar) och vidta erforderliga åtgärder för att täta läckorna.

Undertrycket i ett rum kan ändras genom att man ställer om ventilationssystemet eller öppnar och stänger rumsdörrar, korridordörrar och fönster. När man har bestämt en driftskonfiguration är det viktigt att alla dörrar och fönster hålls ordentligt stängda både i rummet med undertryck och i andra utrymmen (t.ex. dörrar i korridorer som påverkar lufttrycket) utom när man måste gå in i eller ut ur utrymmet.

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil