Tuberkulos

Tuberkulos (TBC) är den främsta dödsorsaken i världen när det gäller enskilda smittsamma sjukdomar.

Efter hundra års nedgång i USA har tuberkulosfrekvensen åter börjat stiga, och många medicinresistenta stammar har utvecklats. Ökningen kan hänföras till förändrade samhällsstrukturer i städerna, till HIV-epidemin och till att en del städer har försummat att förbättra sina allmänna behandlingsprogram. Mycobacterium tuberculosis är det etiologiskt verksamma ämnet vid tuberkulos hos människor. Människor fungerar som lagringsplatser för bakterien och kan vara värdar för den under många år.

Tuberkulos Mycobacterium tuberculosis är en ganska stor stavformig bakterie. Stavarna är 2-4 µm långa och 0,2-0,5 µm breda. TBC sprids från människa till människa genom luften. När en person med smittsam TBC hostar eller nyser stöts små partiklar som innehåller Mycobacterium tuberculosis ut i luften. Partiklarna, som kallas droppkärnor, har diametern 1-5 µm. Droppkärnor kan hålla sig svävande i luften i flera timmar allt efter omgivningsförhållandena. De mest effektiva droppkärnorna brukar ha diametern 5 µm.

Droppkärnor alstras när man pratar, hostar eller nyser. En hostning kan sprida 3 000 droppkärnor. Att prata i 5 minuter kan alstra 3 000 droppkärnor och sång kan alstra 3 000 droppkärnor i minuten. Nysning sprider överlägset flest droppkärnor (tiotusentals) som kan träffa människor på upp till 3 meters avstånd. Direkt solsken dödar tuberkelbacillerna snabbt, men i mörker kan de överleva i flera timmar. Sannolikheten för att TBC ska överföras beror på tre faktorer: smittsamheten hos den person som har TBC, den omgivning där exponeringen äger rum och exponeringens varaktighet.

De avskiljningsgrader för luftfilter som föreskrivs av USA:s hälso- och socialvårdsdepartement (DHHS) och de rekommendationer som utfärdats av det amerikanska ingenjörsförbundet för värme, kyla och luftkonditionering (ASHRAE) ger ett tillräckligt skydd för de flesta utrymmen inom en vårdinrättning (MERV 7 förfilter och MERV 14 slutfilter). I utrymmen som är särskilt avsedda för TBC-patienter krävs HEPA-filtrering för att skydda anställda och besökare vid vårdinrättningen.

De personer som löper högst risk att smittas med TBC är nära anhöriga, personer som tillbringar mycket tid tillsammans med någon som har smittsam TBC. Med nära anhöriga avses familjemedlemmar, rumskamrater, vänner, arbetskamrater och andra. Dessa personer riskerar att bli smittade med TBC eftersom risken för att de ska exponeras för TBC är högre. Bland faktorer som ökar risken för TBC-smitta kan nämnas: Nära kontakt med stora antal av människor (sjukhus, skolor, vårdhem, studenthem, fängelser etc.), intravenöst drogmissbruk. HIV-smitta är den viktigaste riskfaktorn för TBC-smitta. Tio procent av alla HIV-positiva personer bär på TBC. Det är 400 gånger så mycket som för befolkningen i dess helhet. Bara 3-4 % av de smittade personerna kommer att utveckla en aktiv sjukdom vid det första smittillfället, 5-10 % inom ett år. De här procenttalen är mycket högre om personen är HIV-positiv. TBC-smittan övergår i sjukdom när tuberkelbacillerna övervinner immunsystemets motstånd och börjar föröka sig. En smitta kan utvecklas till sjukdom mycket snabbt, eller också många år efter smittillfället. I USA kommer sjukdomen för ungefär 5 % av de människor som nyligen har smittats med TBC att utvecklas under det första eller det andra året efter smittillfället. För ytterligare 5 % kommer sjukdomen att utvecklas senare i livet. Med andra ord kommer cirka 10 % av dem som har smittats med TBC att utveckla en aktiv TBC någon gång under livet. De återstående 90 procenten förblir smittade men sjukdomsfria under resten av sina liv.

De tekniska kontrollsystemen baseras i första hand på fullgoda ventilationssystem, som i högriskområden kompletteras med luftfilter med hög partikelavskiljningsgrad (HEPA) och bakteriedödande ultraviolett strålning (UVGI). Strategierna har till syfte att minska halterna av smittsamma droppkärnor i luften, att förhindra spridning av droppkärnor till andra delar av inrättningen och att göra droppkärnorna icke smittsamma genom att döda de tuberkelbaciller som de innehåller. I isoleringsrum för patienter med smittsamma sjukdomar krävs speciella kontroller i ventilationssystemet för att upprätthålla undertrycket i rummet och vädra ut luften på rätt sätt. Isoleringsrum måste när de används övervakas dagligen så att undertrycket kan upprätthållas. Dörrar till isoleringsrum måste alltid hållas stängda utom när patienter eller personal måste gå in i eller ut ur rummet, detta för att undertrycket ska upprätthållas. Ventilationssystemen kan också utformas så att de minimerar spridningen av TBC till andra delar av vårdinrättningen. Lokaler med luftslussar är att föredra.

HEPA-filter kan användas i ventilationssystem för att ta bort droppkärnor från luften. Sådana filter MÅSTE monteras i ventilationskanaler för recirkulerad luft inom samma rum eller för recirkulerad luft till andra delar av vårdinrättningen. Alla HEPA-filter måste installeras omsorgsfullt och underhållas minutiöst om de ska fungera korrekt.

USA:s centrum för sjukdomskontroll (CDC) har gett ut ett dokument med titeln Riktlinjer för förebyggande av överföring av Mycobacterium tuberculosis inom vårdinrättningar. Dokumentet innehåller rekommendationer för hur tekniska kontroller kan användas för att hindra att bakterien sprids. Bland de specifika råden kan nämnas direkt uppfångning vid källan med hjälp av lokal frånluftventilation, styrning av luftflödesriktningar för att hindra korskontaminering, spädning och bortförande av förorenad luft via allmänventilationen och luftrening med hjälp av luftfiltrering.

Andra specifika råd är att följa DHHS-rekommendationerna för luftomsättningar och luftfiltrering, med minst 12 luftomsättningar per timme i rum för patienter med smittsamma sjukdomar, att använda HEPA-filter i recirkulationssystem (antingen inom rummet eller med returluft till andra skyddade utrymmen) och att kontrollera att förorenad luft inte ventileras till utrymmen där människor vistas.

 

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil